Leveringsvoorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Informatie Verre Reizen VOF, gevestigd te  Nijmegen (Ptr Blommaertlaan 23  6522 ME Nijmegen).

Internetlocatie: de plaats op het internet waar Informatie Verre Reizen de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen.

Afnemer: degene die met  Informatie Verre Reizen via de internetlocatie een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten.
 

2. Toepasselijkheid

Deze elektronische verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Informatie Verre Reizen op de internetlocatie en op alle overeenkomsten die via de internetlocatie tussen Informatie Verre Reizen en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken of andere producten (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - worden door  Informatie Verre Reizen uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.
 

3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van  Informatie Verre Reizen zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetlocatie kan door  Informatie Verre Reizen binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.

3.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetlocatie en schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door Informatie Verre Reizen.

3.3. Indien ten aanzien van een product op de internetlocatie, of naar aanleiding van een bestelling via de internetlocatie, wordt vermeld dat dit "onder voorwaarden" wordt aangeboden of anderszins door Informatie Verre Reizen wordt vermeld dat voor bestelling daarvan nadere informatie(-uitwisseling) nodig is, wordt bedoeld dat het aanbod geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud, en komt de overeenkomst pas tot stand op het moment, dat Afnemer die nadere voorwaarde(n) aanvaardt en/of de verlangde informatie naar tevredenheid van  Informatie Verre Reizen verstrekt. Indien en voorzover in een dergelijk geval de overeenkomst uiteindelijk tot stand komt tussen Afnemer en een derde (uitgeverij), zijn deze algemene voorwaarden daarop onverkort van toepassing met dien verstande dat voor Informatie Verre Reizen de naam van de bedoelde derde moet worden gelezen, een en ander behoudens voorzover tussen de derde en Afnemer de algemene voorwaarden van die derde toepasselijk zijn geworden.

3.4. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Informatie Verre Reizen geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.

3.5. Gegevens die Afnemer in het kader van een bestelling op de internetlocatie opgeeft kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Voorzover Afnemer constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij Informatie Verre Reizen daarvan in kennis stellen.
 

4. Prijzen en tarieven

4.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetlocatie vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door  Informatie Verre Reizen of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetlocatie zijn afgesproken of kenbaar gemaakt binden Informatie Verre Reizen niet voor producten die via de internetlocatie worden besteld, tenzij dat tussen Informatie Verre Reizen en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.

4.2. Alle door  Informatie Verre Reizen gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en exclusief eventuele ander van overheidsweg opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten.

4.3. Informatie Verre Reizen behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetlocatie worden vermeld.
 

5. Facturering en betaling

5.1. Facturering geschiedt door  Informatie Verre Reizen in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.

5.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door Informatie Verre Reizen aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard of anderszins (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.

5.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Informatie Verre Reizen is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Informatie Verre Reizen te verrekenen met een vordering van Afnemer op Informatie Verre Reizen, uit welke hoofde dan ook.

5.4. Informatie Verre Reizen heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

5.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Informatie Verre Reizen gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur dewettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is Informatie Verre Reizen tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

6. Aflevering, leveringstermijnen

6.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering. Onder "aflevering" wordt in deze voorwaarden verstaan: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indient de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.

6.2. Informatie Verre Reizen streeft er naar bestelde producten aan Afnemers in Nederland af te (doen) leveren binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetlocatie genoemde termijn voor een prestatie van Informatie Verre Reizen, is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn.

6.3. Informatie Verre Reizen is gerechtigd na nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Informatie Verre Reizen, uit welkeen hoofde dan ook, heeft voldaan.

7. Overmacht

Onder overmacht voor Informatie Verre Reizen wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld vanInformatie Verre Reizen noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Informatie Verre Reizen of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

8. Reclames en klachten; retourzendingen

8.1. Afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen één week na aflevering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Informatie Verre Reizen mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Informatie Verre Reizen ter zake van gebreken in geleverde producten en/of diensten.

8.2. Uitsluitend indien aan Afnemer een niet besteld of een beschadigd product is afgeleverd, is Afnemer gerechtigd een product aan Informatie Verre Reizen retour te zenden. Afnemer is verplicht retour te zenden producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Informatie Verre Reizen, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door Afnemer bestelde product respectievelijk een onbeschadigd product leveren.

9. Eigendomsvoorbehoud

Informatie Verre Reizen behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Informatie Verre Reizen uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Informatie Verre Reizen) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Informatie Verre Reizen enig door Informatie Verre Reizen aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

11. Aansprakelijkheid van Informatie Verre Reizen en vrijwaring

11.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

11.2. De totale aansprakelijkheid van Informatie Verre Reizen wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duur-overeenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één kalenderjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade per jaar echter meer bedragen dan € 250,-.

11.3. Aansprakelijkheid van Informatie Verre Reizen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 11.2. is uitgesloten.

12. Beëindiging van de overeenkomst

Informatie Verre Reizen heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddelijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting; aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Informatie Verre Reizen ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

 

13. Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1. Op elke door Informatie Verre Reizen  met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door Informatie Verre Reizen met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen.

14. Diversen

Informatie Verre Reizen  is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of groeps-maatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Informatie Verre Reizen  uit haar verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Informatie Verre Reizen  alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.